صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر را مشخص کنید .

1- انتقال دهنده ی عصبی در سلول های ماهیچه ای گلوتامات نام دارد .

2- اعصاب سمپاتیک ، فعالیت معده ، روده و قلب را افزایش می دهند .

3- انتقال دهنده های عصبی ، پیک هایی هستند که عمل تند و عمر طولانی دارند .

3- عصب نخاعی ، دارای تارهای حسی و حرکتی است .

4- عملکرد نیکوتین در مغز شبیه به استیل کولین است .

5- بیماری MS نوعی نقص ایمنی اکتسابی است .

6- نیکوتین قادر به اتصال به گیرنده های استیل کولینی سطح سلول گیرنده نیست .

7- انتقال دهنده های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی ، همواره سبب فعال شدن نورون پس سیناپسی می شوند .

8- در گره های رانویه ی میلین تار عصبی ضخامت کمتاری دارد .

9- در مخ حجم ماده ی خاکستری بیشتر از ماده ی سفید است .

10- همه ی مواد روان گردان ، باعث وابستگی جسمی و روانی می شوند .

11- در بیماری MS ، جسم سلولی نورون ها آسیب می بیند .

12- در حالت استراحت ، نفوذپذیری غشای سلول های عصبی نسبت به پتاسیم ، بسیار کمتر از سدیم است .

13--درمحل سیناپس نورون حرکتی با ماهیچه ی حلقوی جلوی ران ( انعکاس زردپی زانو ) استیل کولین ترشح می شود .

14- لرزش عضلات از علائم MS نیست .

15- نورون های رابط به طور کامل در ماده ی خاکستری نخاع قرار دارند .

جاهای خالی جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید .

1- بخش هایی از رشته ی عصبی که فاقد غلاف است ، ....................... نام دارد .

2- انتقال دهنده های اصلی در ماهیچه های آدمی .................... می باشد و سرکوب پیام های درد توسط انتقال دهنده هایی به نام ......................   صورت می گیرد .

3-  بخش مرکزی نخاع شامل ماده ی ................ است که ................. نورون ها را در بر می گیرد .

4- چند روز قبل از اجرای آزمایش، مغز گوسفند را در محلول .............یا مدت کوتاهی در................قرار می دهند .

5- محلی را یک نورون با سلول دیگر ارتباط برقرار می کند ، ................. می نامند .

6- در وسط نیمکره های مخچه ، بخشی به نام .................  دیده می شود .

7- به دنبال باز شدن کانالهای دریچه دارسدیمی-پتاسیمی،درون سلول نسبت به مایع میان بافتی .............می شود.

8- هنگامی که انکفالین ها به نورون های ................ می پیوندند ، از انتقال پیام به .............. جلوگیری می کنند .

9- در تشریح مغز ، بعد از دیدن رابط بین دو نیمکره به نام ................ برش کم عمقی ایجاد می کنیم تا رابط دیگر یعنی ................. را ببنیم . 

10- در تشریح مغز گوساله ، ............... در بخش جلویی مخچه قرار می گیرد .

 

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

1-چرا در حالت استراحت نرون ، داخل سلول در مقايسه با خارج سلول منفي تر است؟

2-اگر به مخچه صدمه وارد شودفرد دچار چه مشكلاتي مي شود؟

3- موادي را كه از سد خوني-مغزي عبور مي كنند ، نام ببريد

4- الف-  انعكاس را تعريف كنيد؟

    ب- سخت شامه از كدام بافت تشكيل شده است؟

    ج-بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي از دو دستگاه تشكيل شده است، آنها را نام ببريد؟

5- فضاي سيناپسي را تعريف كنيد؟

6- انعكاس چيست وچه اهميتي براي موجود زنده دارد؟

7-  ساختمان دستگاه عصبي در پلاناريا را بنويسيد.

8- در انعكاس زردپي زير زانو ،نتيجه تحريك نرون حسي و وارد شدن پيام عصبي به نخاع را توضيح دهيد.

9- الف- انعكاس را تعريف كنيد.

    ب- سخت شامه از كدام بافت تشكيل شده است؟

     ج- بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي ، از دو دستگاه تشكيل شده است، آنها را نام ببريد.

10- الف- پتانسيل عمل را در نرون تعريف كنيد.

11-به طور معمول غلظت يون هاي سديم و پتاسيم در داخل و خارج نرون چگونه است

12- مركز عصبي تنظيم هر يك از موارد زير، در كدام بخش مغز قرار دارد. الف- ضربان قلب        ب- گرسنگي

13- چه عاملي باعث شده است تا سد خوني- مغزي در دستگاه عصبي پستانداران بوجود آيد.و وجود آن چه اهميتي دارد ؟

14- هريك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟  الف- اعصاب حركتي                 ب- جسم پينه اي

15- نقش هر يك از نيمكره هاي راست و چپ مخ را بنويسيد.

16- چرا لوب هاي بويايي  ماهي ، در مقايسه با لوبهاي بويايي مغز انسان  بزرگتر است؟

17- چهار بخش مغز را كه در هنگام تشريح ، در سطح شكمي مغز مشاهده مي شوند را نام ببريد؟

18- الف-  نورون پس سيناپسي را توضيح دهيد؟

      ب- انتقال پيام عصبي از نرون پيش سيناپس به نرون  پس سيناپس از چه طريق صورت مي گيرد؟

19- اجزاء بخش پاييني ساقه مغز را نام ببريد.

20- نقش مخچه چيست؟

21- پتانسيل عمل را در نرون تعريف كنيد ؟

 22- براي هر يك از فعاليت هاي آگاهانه و غير ارادي دستگاه عصبي  پيكري يك نمونه مثال بزنيد؟

23- به پرسش هاي زير پاسخ دهيد؟

   الف- نيكوتين در مغز مشابه كدام انتقال دهنده ی عصبي عمل مي كند؟

    ب-جسم پينه اي چيست؟

    ج- اعصاب پارا سمپاتيك چه اثري بر فشار خون دارند؟

    د- اعصاب سمپاتيك چه اثري بر تعداد تنفس دارند؟

24- در انعكاس زردپي زير زانو وظيفه ی نرون رابط چيست؟

25- مواد مخدر عملكردي مشابه كدام انتقال دهنده ی عصبي دارندوچگونه از انتقال پيام هاي درد به مغز جلوگيري مي كنند؟

26- اثر عصب پاراسمپاتيك را بر فشار خون و فعاليت هاي گوارشي بنويسيد؟

27- دستگاه عصبي مركزي پلاناريا (از كرم هاي پهن)شامل چيست؟

28- نورون ها چه اعمالي انجام مي دهند؟

29- اعصاب سمپاتيك چه اثري بر تعداد تنفس دارد؟

30- ميلين در نرون هاي ميلين دار چه نقشي دارد؟

31- از وظايف دستگاه عصبي  ، پاسخ حركتي را توضيح دهيد؟

32- الف- نيكوتين در مغز مشابه كدام انتقال دهنده ی عصبي عمل مي كند؟

     ب- جسم پينه اي چيست؟

     ج- اعصاب پارا سمپاتيك چه اثري بر فشار خون دارند؟

     د- اعصاب سمپاتيك چه اثري بر تعداد تنفس دارند؟

34- یک نقش برای هر یک از بخش های زیر بنویسید . نخاع      مخچه     تالاموس          لیمبیک

35- در تشریح مغز گوساله، وقتی مخچه را از محل کرمینه برش می دهیم ، کدام بطن و به چه شکل پدیدار می شود ؟

36- پتانسیل عمل در دو مرحله صورت می گیرد ؛ هر مرحله را مشخص کنید . ضمنا ٌ در هر مرحله کدام کانال های دریچه دار سدیمی – پتاسیمی باز است ؟

37- نرون حسی و حرکتی را به طور کامل در برش عرضی نخاع نشان دهید .

38- در انعکاس زردپی زیر زانو ، نتیجه ی تحریک نورون حسی و وارد شدن پیام عصبی به نخاع را توضیح دهید .

39- چگونگی اعتیاد به نیکوتین سیگار را بنویسید .

40- نحوه ی تدثیر نیکوتین بر مغز چیست ؟

41- الف) پتانسیل عمل چیست ؟

       ب) علت بالا رفتن و پایین رفتن منحنی پتانسیل غشا ، هنگام ایجاد پتانسیل عمل را بنویسید .

42- علت بالا بودن غلظت سدیم در خارج غشای در حال استراحت چیست ؟

43- یک نقش برای هر یک از بخش های زیر بنویسید : نخاع          مخچه             تالاموس           لیمبیک

44- بیشترین فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم در چه زمانی است ؟ چرا ؟

45- نورون حسی و حرکتی را به طور کامل در برش عرضی نخاع نشان دهید .

46- دو مورد از علائم بیماری MS را بنویسید .

47- الف) مایع مغزی – نخاعی در چه بخشی از پرده ی مننژ جای گرفته است .

      ب) دستگاه عصبی مرکزی ، به وسیله ی چند جفت عصب ، به اندام های بدن مربوط است ؟

      ج) مرکز یادگیری حرکات لازم برای تنظیم حالت بدن کجاست ؟

       د) یک مورد از اعمال سلول های پشتیبان بافت عصبی را بنویسید .  

48- الف) پایین ترین بخش ساقه ی مغز کدام است ؟

       ب) بزرگترین لب مغز در آدمی کدام است ؟

       ج) رابط بین دو نیمکره ی مخپچه کدام است ؟

49- الف) کدام عمل بعد از پتانسیل عمل ، غلظت یون های سدیم و پتاسیم را در دو سمت غشا به حالت اولیه بر می گرداند ؟

     ب) برای اگزوسیتوز ناقلین شیمیایی از پایانه ی اکسونی وجود کدام یون ضروری است ؟

50-  مرکز کنترل کننده ی هر یک از اعمال زیر را مشخص کنید :

      تصحیح و یا تغییر حرکت بدن               تشنگی            خشم و پرخاشگری           تقویت پیام های حسی   

51- به موارد زیر پاسخ دهید :

      الف) جنس میلین چیست ؟

       ب) اهمیت وجود غلاف میلین در تار های عصبی چیست ؟

       ج) در فاصله ی بین دو گره ی رانویه ی متوالی چند سلول میلین ساز وجود دارد ؟

52- الف) علت کند بودن پیام های ارادی نسبت به انعکاس های نخاعی چیست ؟

       ب) محل قرار گرفتن مایع مغزی –نخاعی را بنویسید .

        ج) بیشتر قشر مخ وال به پردازش چه نوع اطلاعاتی اختصاص یافته است ؟

        د) نردبان عصبی در کدلم جاندار دیده می شود ؟

53- در رابطه با انعکاس زردپی زانو به پرسش های زیر پاسخ دهید :

      الف) در ماده ی خاکستری نخاع ، چند نوع سیناپس در ارتباط با این انعکاس وجود دارد ؟

       ب) کدام نورون ها فعال هستند و پتانسیل عمل در آن ها به وجود می آید ؟

54- برای هر مورد یک وظیفه بیان کنید :

      هیپوتالاموس                                   مخچه                                انکفالین ها

55- پتانسیل آرامش را به طور خلاصه تعریف کنید .

56- چه عاملی باعث می می شود تال تعادل یون های سدیم و پتاسیم پس از چتانسیل عمل به حالت اولیه ی خود باز گردد ؟

57- علت تغییر در اختلاف پتانسیل ، از 65 – به 40 + در هنگام پتانسیل عمل چیست ؟

58- عصب چیست ؟ عصب مختلط یعنی چه ؟

59- مرکز هر یک از اعمال زیر کجاست ؟

      مرکز اصلی تنظیم دمای بدن                     احساس رضایت                         تنظیم حالت بدن و تعادل

60- سیستم عصبی نردبانی در چه موجوداتی دیده می شود ؟

61- محل قرار گرفتن جسم سلولی نورون های حرکتی در مسیر انعکاس زردپی زانو کجاست ؟

62- محل گیرنده های مکانیکی حساس به فشار خون در کجاست ؟

63- موادی که عملکرد دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهن ، چه نام دارند ؟مثال بزنید .

64- کدام بخش از مراکز سیستم عصبی مرکزی در پردازش اطلاعات حسی نقش مؤثر دارد ؟

65- تنظیم انقباض ماهیچه های قلبی و صاف و تنظیم کار غدد ، به عهده ی کدام نوع دستگاه عصبی است ؟

66- کدام بخش از سیستم عصبی در مواقع هیجان های روانی یا جسمی ، بدن را در حالت آماده باش نگه می دارد ؟

67- سد خونی – مغزی چگونه از مغز محافظت می کند ؟

68- محل گیرنده های دما در بدن و مرکز تنظیم دمای بدن کجاست ؟

70- بعد از پتانسیل عمل پمپ سدیم پتاسیم ، چه تغییری در پتانسیل غشا ایجاد می کند ؟

71- پردازش اطلاعات حسی و ادراک هر کدام ، در کدام مراکز عصبی صورت می گیرد ؟

72- الف)کدام لایه ی پرده ی مننژ ، بافت عصبی مغز را تغذیه می کند ؟

      ب) مویرگ های مغزی چه تفاوتی با مویرگ های سایر بافت ها دارند ؟اهمیت آن چیست ؟

       ج) پایین ترین بخش ساقه ی مغز چه نام دارد؟

74- در چه صورت چفته می شود که یک فرد معتاد به کشیدن سیگار شده است ؟

75- درتشریح مغز ، دو نیمکره ی مخچه و دو نیمکره ی مخ ، چگونه به یکدیگر متصل شده بودند ؟      

 

+ نوشته شده توسط محسن در چهارشنبه سوم آذر 1389 و ساعت 15:37 |

ماست ویژه بیماران دیابتی تولید شد

ماست ویژه بیماران دیابتی تولید شد
با تلاش محققان صنایع غذایی، ماست «پریبیوتیک» غنی شده با فیبر رژیمی در کشور تولید شد.


به گزارش ایسنا، دکتر سید امیرمحمد مرتضویان در این زمینه گفت: در تمام دنیا برخی محصولات غذایی مانند فرآورده‌های لبنی با هدف تامین سلامت مصرف‌کنندگان با فیبرها غنی‌سازی می‌شوند.

وی با اشاره به این‌که تولید ماست غنی شده با فیبر رژیمی که اکنون در کشور به تولید رسیده، با 2 درصد فیبر غنی شده است، خاطرنشان کرد: فیبرهای رژیمی برای افراد دچار یبوست، گروهی که کلسترول و تری گلیسیرید خون بالایی دارند و افراد مبتلا به دیابت، مفید است.

وی گفت: فیبرها همچون کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها، پروتئین‌ها، مواد معدنی و ویتامین‌ها یکی از ارکان شش گانه رژیم غذایی انسان‌ها را تشکیل می‌دهند که توسط آنزیم‌ها قابل هضم نیست و از سوی دیگر به دلیل نداشتن کالری و یا کالری بسیار ناچیز، ارزش غذایی رژیمی داشته و ایجاد چاقی نمی‌کند.

وی با تاکید بر این‌که بسیاری از ناراحتی‌های گوارشی با فیبر کافی در غذای روزمره مرتبط است، ادامه داد: فیبرها به دلیل آن‌که قادر به جذب آب تا میزان زیادی هستند، با افزایش حجم مدفوع عمل دفع را تسهیل کرده، سبب بهبود نسبی یبوست می‌شوند.

مرتضویان گفت: اگرچه بدن قادر به هضم فیبرها نیست، لیکن برخی باکتری های مفید روده می تواند، تعدادی از انواع فیبرها را تخمیر کند که نتیجه فرآیند تخمیر، موادی موسوم به اسیدهای چرب کوتاه زنجیر است که سبب حفظ سلامت دیوار روده کوچک می‌شود.

وی یادآور شد: تخلیه سریع مدفوع از روده بزرگ از طرف دیگر موجب می شود که شانس ابتلا به سرطان روده بزرگ نیز کاهش یابد. زیرا دفع سریع، مانع تماس مواد سمی و سرطان زا با سطح روده می شود.

به گفته دکتر مرتضویان، برخی فیبرها، «پری بیوتیک» هستند که غذاهای اختصاصی میکروب های «پروبیوتیک» (میکروارگانیسم هایی که آثار مفیدی بر بدن دارند) به شمار می روند.

وی ادامه داد: فیبر استفاده شده در این ماست «پری بیوتیک» با ترکیب اینولین است.

دکتر مرتضویان گفت: فیبر رژیمی محلول قادر است، چند برابر حجم خود آب جذب کند و ژل پرحجمی را تشکیل می‌دهد که حجم زیادی از معده را پر می‌کند. به همین دلیل فیبر رژیمی محلول یکی از ارکان مواد غذایی رژیمی است که با پرکردن معده، مکانیسم احساس سیری را فعال می‌کند.

وی ادامه داد: نسبت بالاتر کلسترولHDL در مقایسه با کلسترولLDL، باعث کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی می شود. فیبر رژیمی محلول در طول سفر خود از اثنی عشر و روده کوچک مقداری از لیپیدهای موجود در غذا و نیز اسیدهای صفراوی را به دام می‌اندازد. اسیدهای صفراوی که بخشی از مایع سبز رنگ صفرا هستند از کلسترول ساخته می‌شوند، بنابراین دفع این اسیدها باعث می‌شود که جگر مقداری از کلسترول بدن را برای تهیه دوباره آن‌ها مصرف کند که تحقیقات پزشکی کاهش 8 تا 20 درصدی LDL را در نتیجه مصرف 3 تا 6 گرم فیبر رژیمی محلول نشان داده اند.

دکتر مرتضویان با اشاره به اینکه فیبر رژیمی محلول موجب افزایش چسبندگی مواد غذایی و در نتیجه افزایش زمان جذب مواد غذایی می‌شود، گفت: فیبرهای محلول در آب با افزایش چسبندگی مواد غذایی باعث کند شدن تاثیر آنزیم ها و به طبع آن کند شدن کل عمل جذب می‌شوند. تاثیر مهم این خاصیت جلوگیری از افزایش ناگهانی قند خون است که برای افراد مبتلا به بیماری دیابت یک مزیت بزرگ به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در قسمتی از روده کوچک بافت‌های لنفاوی موسوم به پلاک پییر وجود دارد. گلبول‌های سفید خون که نقش اساسی را در سیستم بدن بر عهده دارند در پلاک پییر، پس از تماس با فیبرهای رژیمی محلول فعال‌تر شده و این باعث افزایش قدرت دفاعی بدن در برابر بیماری‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: به دلیل پر مصرف بودن ماست نسبت به سایر فرآورده‌های لبنی، افزودن فیبر به ماست می‌تواند نقش مهمی در تامین سلامت مصرف‌کنندگان داشته باشد.

+ نوشته شده توسط محسن در جمعه بیست و سوم مهر 1389 و ساعت 8:52 |

میوه‌های قرمز رنگ علیه رشد سلول‌های سرطان سینه

میوه‌های قرمز رنگ علیه رشد سلول‌های سرطان سینه

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد آب میوه‌های قرمز دانه‌دار به خصوص انار از رشد سلول‌های سرطان سینه پیشگیری می‌کند.

بیش از 75 درصد از کل موارد سرطان سینه با استروژن تغذیه می‌شوند و سالانه حدود 400 هزار زن در سراسر جهان جان خود را بدین طریق از دست می‌دهند.

بر این اساس محققان دانشگاه اوهایو مزایای انار در مبارزه با سرطان سینه را مورد بررسی قرار دادند.[12 ژن موثر در تومورهای بدخیم سرطان سینه شناسایی شدند]

این گروه دریافتند: میوه‌های قرمز دارای آب و دانه به طور طبیعی یک نوع ماده شیمیایی به نام «اسید الاجیک» تولید می‌کنند که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از رشد سلول‌های سرطان در بافت‌های سینه مفید باشد.[مصرف گردو، خطرسرطان سینه را کاهش می‌دهد]

به گزارش ایسنا، محققان مدتی است در خصوص آنتی اکسیدان‌های موجود در انار و قدرت آن برای مبارزه با سرطان سینه همانند مزایای این میوه برای سلامت قلب مطالبی ارائه کرده‌اند.[آب انار علیه سرطان و بیماری‌های قلبی]

در آزمایشگاه محققان روی آنزیم روماتاس که نقش کلیدی در تولید استروژن و رشد سرطان سینه دارد و اثرات ده‌ها ترکیب موجود در انار که با مبارزه با سرطان سینه مرتبط هستند، مطالعه کردند.

به طور کلی محققان اظهار داشتند: با استفاده از آب میوه‌های قرمز دانه‌دار به خصوص انار می‌توان به مبارزه با رشد سرطان سینه پرداخت.

 

تاثیر ویژه اسفناج و کلم در پیشگیری از دیابت

تاثیر ویژه اسفناج و کلم در پیشگیری از دیابت
تغذیه > میوه و سبزی  - محققان اعلام کردند، رژیم غذایی سرشار از سبزیجات برگ‌دار سبز می‌تواند خطر ابتلا به دیابت را کاهش دهد

بررسی 6 مطالعه در مورد مصرف سبزیجات و میوه‌ها نشان می‌دهد که تنها مصرف کلم و اسفناج در پیشگیری از دیابت موثر است.

به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج این مطالعه که در نشریه BMJ منتشر شده، مصرف یک و نیم وعده (معادل 106 گرم) از این سبزیجات در روز خطر بروز دیابت نوع دو را 14 درصد کاهش می‌دهد.

طی این بررسی مشخص شد مصرف زیاد میوه و سبزی به طور کلی در کاهش خطر بروز دیابت تاثیری ندارد. اما گل کلم و کلم بروکلی در گروه سبزیجات کاهنده خطر گنجانده می‌شوند.[هورمون کنترل کننده اشتها برای مقابله با دیابت نوع 2]

علت تاثیر مثبت این گروه سبزیجات به درستی شناخته نشده اما عده‌ای از متخصصان، میزان بالای آنتی اکسیدان و گروهی دیگر منیزیوم این سبزیجات را موثر می‌دانند.

گفتنی است، متخصصان همچنان مصرف 5 وعده میوه و سبزی در روز را به افراد توصیه می‌کنند.

در همین زمینه:
+ نوشته شده توسط محسن در جمعه بیست و سوم مهر 1389 و ساعت 8:50 |

ساختن مینی شش مصنوعی برای آزمایش دارو

ساخت مینی شش مصنوعی برای آزمایش داروها

محققان دانشگاه هاروارد موفق به ابداع شش مصنوعی زنده ای شده اند که می تواند با تقلید رفتارهای شش واقعی در بدن انسان زمینه مناسبی را برای آزمایش داروهای مختلف فراهم آورد.

این شش که ابعاد آن از یک مولتی ویتامین بزرگتر نیست می تواند در گسترش شیوه ای جدید از داروسازی نقشی حیاتی به عهده بگیرد. بر روی این نمونه کوچک، محققان حبابهای مصنوعی موجود در شش را به وجود آورده اند، یکی از بخشهای مهم شش که اکسیژن در آن با عبور از یک غشا وارد عروق بدن می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، صفحه پلیمری که نقش این غشا را بازی می کند در نواری آبی رنگ قرار گرفته است. در یک سوی این صفحه سلولهای رگهای خونی نقش دیوار های مویرگی را تقلید می کنند و در سوی دیگر سلولهای سرطان شش نقش سلولهای مخاطی شش را بازی می کنند.
دانشمندان پاسخهای ایمنی این تراشه ها را مورد آزمایش قرار داده و مشاهده کردند رفتار این ششهای تراشه ای درست مانند نسوج طبیعی شش است. به این ترتیب اولین قدم در راستای دسترسی به سیستم زنده مصنوعی که بتوان بر روی آن داروها را آزمایش کرد، برداشته شد.
محققان دانشگاه هاروارد که این تراشه مصنوعی زنده را ابداع کرده اند امیدوارند طی دو سال آینده این تراشه بتواند در تقلید فرایند مبادله اکسیژین با دی اکسید کربن در ششهای واقعی موفق شود.
بر اساس گزارش پاپ ساینس، محققان همچنین در نظر دارند مجموعه ای از اندامهای مصنوعی بسازند تا از آن در آزمایش مواد آرایشی بهداشتی و دوره های تست ایمنی داروها استفاده کنند.

مصرف میوه برای ریه مفید است

مصرف میوه برای ریه مفید است

مصرف میوه از ابتلای ریه به بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری می‌کند.

بررسی‌های پژوهشگران نشان داده مصرف میوه‌ها مانند پرتقال، نارنگی و انبه می‌تواند از ریه در برابر سرطان محافظت کند.

میوه‌ها، حاوی ترکیباتی هستند که سبب از بین رفتن رادیکال‌های‌ آزاد شده و مانع از مرگ سلول می‌شوند و در عین حال می‌توانند آسیبی که در اثر مصرف سیگار به سلول‌ها وارد می‌شود را جبران کنند.

پیش از این نیز تحقیقات پژوهشگران کالیفرنیایی نشان داده افراد سیگاری اگر مقادیر زیادی از مواد شیمیایی موسوم به فلاونوئیدها را مصرف کنند کمتر با خطر ابتلا به سرطان ریه مواجه خواهند بود.

به گزارش سلامتیران به نقل از خبرگزاری فرانسه، فلاونوئیدها ذرات گیاهی محلول در آب بوده که دارای خواص آنتی اکسیدان و ضد‌التهابی هستند. فلاونوئیدها با جلوگیری از شکل‌گیری رگ‌های خونی که باعث رشد تومورها می‌شوند، از بدن در برابر بروز سرطان ریه محافظت می‌کنند.

تومورهای سرطانی رگ‌های خونی را تولید می‌کنند تا بتوانند با کمک آن‌ها رشد کرده و گسترش پیدا کنند. فلاونوئیدها نیز رشد سلول‌های سرطانی را متوقف کرده و امکان مرگ سلولی برنامه ریزی شده و طبیعی را در بدن فراهم می‌نمایند. گفتنی است که هر دوی این ویژگی‌ها مانع از آسیب رسیدن به بافتها می‌شوند.

در ضمن مصرف میوه‌ به هضم غذا، سلامت پوست و مفاصل نیز کمک می‌کند.[4 توصیه غذایی برای داشتن پوست سالم]

متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند در عین حال که مصرف میوه و سبزیجات را افزایش می‌دهید سعی کنید مصرف غلات تصفیه‌شده، گوشت قرمز و دسرهای پرکالری و پرچرب را کاهش داده تا از ریه‌ای سالم برخوردار شوید.

+ نوشته شده توسط محسن در جمعه بیست و سوم مهر 1389 و ساعت 8:37 |

بهداشت دندان در ایران فاجعه است

بهداشت دندان در ایران فاجعه است
95 درصد از مردم ایران بهداشت دهان و دندان را رعایت نمی‌کنند و بسیاری تمایلی به مسواک زدن ندارند و روش صحیح مسواک زدن را نمی‌دانند.

 بیمه دندانپزشکی در ایران وجود ندارد و هزینه‌های دندانپزشکی یکی از گران‌ترین هزینه‌های پزشکی در ایران است. اینها واقعیت‌هایی است که مسئولان بهداشتی کشور به آن اذعان دارند با این وجود همه با لبخند به یکدیگر نگاه می‌کنند و هیچ کس راهکار مشخصی برای رفع این معضل بهداشتی جامعه ارائه نمی‌دهد.

اگر همین الان به فیش حقوقی خود نگاه کنید، می‌بینید که عدد بسیار بزرگی از آن را کسورات مربوط به بیمه تشکیل می‌دهد با این حال اگر سروکارتان به دندانپزشکی بیفتد دفترچه بیمه شما هیچ نقشی ایفا نمی‌کند چرا که طبق قوانین ایران، اعمال جراحی، پروتز و ارتودنسی و مواردی شبیه به آن در زمزه اعمال زیبایی قرار می‌گیرد.

اینکه چرا ایرانیان به بهداشت دهان و دندان خود کم توجه یا به عبارتی بی‌توجهند ریشه‌های متعدد دارد که باید آسیب‌شناسی و درمان شود. اغلب ایرانی‌ها نحوه صحیح مسواک زدن را بلد نیستند. اقدامات پیشگیرانه در بهداشت دندان مانند همه رشته‌های دیگر پزشکی نقش مؤثری در جلوگیری از معضلات بزرگ بهداشتی دارد اما ایرانی‌ها تا دندانشان درد نگیرد و به قول معروف وقت کشیدنش نرسد سراغ دکتر و درمانگاه نمی‌روند. این ضرب‌المثل که دندانی را که درد می‌کند باید کند یا مواردی شبیه به این نشان‌دهنده نوع فرهنگ غالب در زمینه بهداشت دهان و دندان است. عدم ‌مراجعه مرتب به دندانپزشک نیز باعث شده بسیاری از بیماری‌هایی که با هزینه اندک قابل درمان هستند، به وضعیتی بحرانی تبدیل شده و هزینه‌های سنگینی را بر بیماران تحمیل کنند.

درباره راهکار بیمه دندانپزشکی نیز مخالفانی وجود دارند که معتقدند بیمه دندانپزشکی مثل این است که به فرد بگویید سیگار بکشد و هر گاه بیمار شد از دولت توقع داشته باشد هزینه درمانش را بپردازد. در دندانپزشکی هم اگر مشکلی برای دندان‌ها رخ می‌دهد، خود فرد کوتاهی کرده است و ما نباید با بیمه دندانپزشکی راه را برای این کوتاهی باز کنیم بلکه به جای آن باید با آموزش فرهنگ بهداشت و پیشگیری او را وادار کنیم که در حفظ سلامت دهان و دندان‌هایش فعالانه عمل کند. البته مخالفان این دیدگاه هم اعتقاد دارند درباره اغلب بیماری‌ها این سهل انگاری بیمار است که باعث بروز بیماری‌های مختلف برای او می‌شود. پس آیا باید بیمه سایر رشته‌های پزشکی را نیز حذف کنیم تا مردم به فکر پیشگیری بیفتند؟

در هر صورت با توجه به فراگیری وسیع بیماری‌های دندانی در ایران، به‌نظر می‌رسد مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که در راستای عدالت درمانی و بهداشتی، با وضع قوانین و تکالیف بیمه‌ای تا حد زیادی به مردم خود کمک کرده‌اند، می‌توان از آسیب‌های بیشتر در این زمینه جلوگیری کرد به‌خصوص که این اقشار کم‌توان هستند که به خاطر هزینه‌های سنگین دندانپزشکی از رفتن به درمانگاه و دندانپزشک ابا داشته و ساده‌ترین راه حل یعنی همان کشیدن دندان یا سوختن و ساختن با دندان‌های بیمار را انتخاب می‌کنند.

به واقع عدالت ایجاب می‌کند بیمه شدگان در مقابل هزینه‌هایی که به سازمان‌های بیمه گر می‌پردازند از آنها خدمات مناسب پوشش بیمه‌ای برای بیماری‌های دهان و دندان دریافت کنند.

+ نوشته شده توسط محسن در جمعه بیست و سوم مهر 1389 و ساعت 8:31 |
 

سوال:

•         کار سینوس سیاه رگی در قلب ماهی ها چیست؟

•         تضمین کننده استمرار جریان خون به سوی قلب می باشد.

•         تفاوت ساختاری و عملکردی مخروط آئورتی conus arteriosus  در ماهی های  غضروفی  با  bulbus arteriosus یا پیاز آئورتی در ماهی های استخوانی چیست؟

 

•         در قلب ماهی های غضروفی وجود تعداد زیاد دریچه در مخروط و وجود قلب در حفره سخت باعث مکش خون به دهلیز در هنگام انقباض بطن می شود.

 

قلب ماهی های شش دار

•         چون هم دارای شش و هم  آبشش هستند و خونی که به آبشش وارد می شود قبلا از شش گذشته است ممکن است در هنگام تنفس در آب کم اکسیژن آبشش اکسیژن خون را به آب داده و عکس عمل کند در نتیجه آبشش در این ماهی ها  تحلیل رفته است.  و فقط برخی از قوس ها خون را از خود عبور میدهند.

•         قلب تا حدي شبیه پستانداران و پرندگان و تمساح‌ها مي‌باشد یعنی دهلیز  كاملا، و بطن‌ها تا حدي تفکیک شده است.( از دوزيستان تمايز بيشتري دارد)

•         خون شش ها به دهلیز چپ باز می گردد و دهلیز راست خون عمومی را می گیرد.

•         خون اکسیژن داری که از شش وارد قلب چپ می شود به سمت دو قوس اول آبشش ها رفته و سپس ناحیه سر را با خون پر اکسیژن مشروب می کند.

•         خون تیره قلب راست ابتدا به سمت قوس هاي پسين رفته سپس قسمتي از آن به شش ها  می رود.

 

قلب دوزیستان

•         با وجود یکي بودن بطن، تمایل به جدا بودن خون پراکسیژن و کم اکسیژن وجود دارد.

•         سرخرگ ریوی انشعاباتی به پوست می فرستد.

•         در ناحیه پیاز آئورتی یک تیغه مارپیچی  طولی وجود دارد که در جدا سازی جریان خون نقش ایفا می کند.

•         خون با 85% اکسیژن به سیستم عمومی بدن می رود و خون با 45% اکسیژن به سوی سرخرگ پوستی ششیpulmocutaneous جریان می یابد.

•         خون بازگشتی از پوست که دارای اکسیژن بالاتری است با خون بازگشتی از بافتها با هم مخلوط می گردند اما خون بازگشتی از ششها با آنها مخلوط نمی شود. و در هنگام فعالیت در آب جریان خون عمومی بیشتر به سمت پوست حرکت می کند.

 

گردش خون خزندگان

•         در خزندگان دهلیزها کاملا از هم مجزا هستند.

•         بطن ها تا حدی تفکیک شده اند اما نه کاملا.

•         بجز تمساحها که بطن ها کاملا از هم جدا شده اند .

•         در حیوانات غواص خون بطن راست روانه شاخه چپ آئورت می شود تا در هنگام غواصی خون سیاهرگی به طور کامل یا نسبی از کنار ششها بگذرد.

 

قلب پرندگان و پستانداران

•         دو تفاوت گردش خون پستانداران با پرندگان در چیست؟

•         الف) حرکت آئورت به سمت راست در پرندگان

•         ب) باقی ماندن سیستم باب کلیوی در پرندگان که شبیه بقیه مهره داران به غیر از پستانداران می باشد.

•         فايده تفكيك كامل گردش خون عمومي و ششي كدام است؟

•         فشار خون ريوي و پيكري مي‌تواند متفاوت باشد چرا كه مقاومتي كه بر سر راه گردش خون ريوي وجود دارد نسبت به گردش خون پيكري خيلي كمتر است.درنتيجه حجم بيشتري خون با سرعت كمتر وارد ششها شده و اجازه مي دهد تبادلات گازي  بهتر انجام شود.

+ نوشته شده توسط محسن در پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389 و ساعت 16:48 |

سيستم مايع خواري درپرندگان
پرندگاني مانند كبوتر چگونه نوزادان خود را تغذيه مي‌كنند؟

 

n      موضوعي كه شهرت زيادي ندارد اين است كه بعضي پرندگان با ترشح ماده‌اي شير مانند جوجه‌هاي خود را تغذيه مي‌كنند، اين مايع در كبوتران در چينه دان ساخته مي‌شود و به شيره چينه دان معروف است.

n      جالب اينكه توليد شيره چينه دان تحت تاثير هورمون پرولاكتين مي‌باشد.

n      فايده توليد اين شيره، تضميني براي مقابله با نوسانات و كمبودهاي غذائي و تامين آن براي جوجه مي‌باشد.

يك مثال براي تغذيه با شير در پرندگان

 

n      اهميت اين روش تغذيه در پرندگان در پنگوئن سلطنتي كه در اواسط زمستان در قطب توليد مثل مي‌كند مشخص مي‌شود.

n      اين پرنده دو ماه را همراه با جفت نر خود روي تخم مي‌خوابد و سپس جفت نر خود را براي تغذيه ترك ميكند كه اگر تاخيري در بازگشت پرنده ماده به وجود آيد پرنده نر با توليد شير مري به تغذيه جوجه پرداخته و آنرا از مرگ نجات ميدهد و حتي جوجه وزن مي‌گيرد.

n      شيركبوتر و پنگوئن ازنظر پروتئين و چربي شبيه شير پستانداران ميباشند ولي كربو هيدرات كمتري دارد.

مقايسه تركيبات شير در پستانداران

 

n      ميزان پروتئين شير نسبت به سرعت رشد تغيير مي‌كند.

n      شير انسان 1% و شير خرگوش 15% پروتئين دارد.

n      شير خر كمتر از1% چربي دارد در صورتي كه شير فُكها و والها بيش از 50% چربي دارد!

n      قند شير- لاكتوز – هرگز از 7% تجاوز نمي‌كند. چرا؟

n      زيرا تراكم اسمزي لاكتوز شير بيشتراز فشاراسمزي خون شده ترشح شير متوقف مي‌شود.

+ نوشته شده توسط محسن در پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389 و ساعت 16:47 |

سموم گياهي

 

n      آلكالوئيد‌ها: بدون شباهتند، تنها در داشتن ازت مشابهند.

n      بر روي سيستم عصبي مركزي اثرات عميقي ميگدارند.

n      مانند:

الف: ترياك كه داراي آلكالوئيد مورفين و كدئين  وديفنوكسيلات است .

ب: نيكوتين كه از آلكالوئيد‌هاي پرمصرف است.

ج: استريكنين (Strychnine)  و  كورار (Curare)  كه با آنها شكار مي كنند .

n      گليكوزيد‌ها: تركيباتي هستند كه طي هيدروليز به يك الي چند قند و تعدادي از تركيبات ديگر تبديل مي‌شوند.

n      ديژيتاليس(Digitalis)  : در گل انگشتانه وجود دارد و براي درد‌هاي قلبي مفيد است.

n      آميگدالين (Amigxalin) از معروفترين گليكوزيد‌هاست كه در اثر هيدروليز، سيانيد توليد مي‌كند.در بادام تلخ، هسته زردآلو، آلو، گيلاس و سيب وجود دارد.

n      مانيوك(Manioc)  يك غذاي عمده مردم مناطق حاره است، اما آنقدر سيانيد آزاد مي‌كند كه حتي درست كردن آن مي‌تواند كشنده باشد. و در بين سرخپوستان آمريكاي مركزي دست‌ كردن آنرا به عهده افراد پير مي‌گذاردند كه احتمالاَ يك قرباني به حساب مي‌ايند.

n      ماده بنزآلهيد توسط درك كنندگان بوي سيانيد، بويي شبيه سيانيد دارد و لي بوي آن براي آنها كه بوي سيانيد را درك نمي‌كنند، مانند بوي بادام تلخ است، اينگونه افراد بايد با احتياط بيشتري با سيانيد كار كنند. چرا؟

n      روغنها و صمغ‌ها:

n      يكي از معروفترين‌آنها ماده مؤثر شاهدانه (Marijuana) است كه با تغيير خودآگاهي، موجب پيدايش اوهام و هذيان مي‌شود.

n      بعضي ديگر از روغنها و صمغ‌ها باعث تهوع و اسهال مي‌گردد.

n      اسيد اكساليك:

n      اثرات سمي آن ناشي از رسوب دادن كلسيم به صورت اكسالات كلسيم توسط اين ماده است، كه در مسموميت حاد، تراكم كلسيم خون كاهش مي‌يابد كه به بروز علايم عصبي، تشنجات عضلاني و آسيب به كليه‌ها منجر مي‌شود.

n      هالوژتن Halogeton در غرب آمريكا داراي 30% اسيد اكساليك بوده و ده ها گوسفند را در سال از پاي در مي‌آورد!

n      در ايران گياهان تيره اسفناج Chenpodiceae مانند اسفناج و كنگر كه داراي مقدارزيادي از اسيد اكساليك مي‌باشند مصرف مي‌شوند اما مصرف آنها به حد كشنده نيست آما درصورت مصرف زياد ويا طولاني مدت مي‌تواند عوارض كاهش كلسيم را به وجود آورد.(مصرف زياد كنگر تا كنون وقايع مرگباري را به‌دنبال‌داشته)

n      بازدارنگان آنزيمي:

n      برخي گياهان از جمله گروهي از گياهان تيره نخود، مانند لوبياي سوياSpybeans  ، لوبياي ليماlima beans و بادام زميني داراي مهاركننده آنزيم تريپسين مي‌باشند اما چون اين مهار كننده نسبت به حرارت حساس است براي انسان كه غذاي پخته ميخورد كم اهميت مي‌باشد اما براي حيوانات خانگي داراي اهميت مي‌باشد.

n      تركيبات مؤثر بر هورمونها:

n      تعدادي از گياهان تيره شب بو، مانند كلم، خردل  و تربچه داراي موادي مانند تيواوره و فنيل تيو اوره مي‌باشند كه در درمان پركاري تيروئيد بكار مي‌رود و مي‌توانند باعث جلوگيري از فعاليت تيروئيد شده، ايجاد گواتر نمايند.

n      بعضي از افراد مزه تيواوره را خيلي تلخ و بعضي بي مزه احساس مي‌كنند، اين اختلاف نشاندهنده تأثير ژن در اجتناب از خوردن مواد گواتر زا  و ضد تيروئيد مي‌باشد.

n      تركيباتي كه بر توليد مثل جانوران موثر است:

n      يكي ازتدابيردفاعي گياهان جلوگيري از توليد مثل دشمنان خود است كه به كمك توليد موادي شبيه هورمونهاي آندوكريني بر روي توليد مثل حشرات و مهره داران اثر گذاشته آنرا مختل مي‌كند.

n      براي تكامل و رشد لارو حشرات وجود هورمون جواني Juvenile hormone لازم است، ليكن براي تبديل لارو به حشره بالغ عدم حضور اين هورمون ضروري مي‌باشد، و گياهان با توليد موادي شبيه هورمون جواني جلوي اين تبديل را مي‌گيرند و در نتيجه باعث ممانعت از توليد مثل حشرات مي‌گردند.

n      تعدادي از گياهان كه اكثر آنها به تيره نخود تعلق دارند و غذاي چرندگان را تشكيل مي‌دهند موادي با اثرات استروژنيEstrogenic مي‌باشند كه بر بدن مصرف كنندگان شامل انسان، گاو، گوسفند و جوندگان وحشي اثر گذاشته و كيفيت توليد مثل را مختل مي‌كند.

n      در استراليا اثرات زيان بار اين تركيبات بر روي توليد مثل گوسفندان مطالعه شده است.

n      اهميت استروژنهاي گياهي تنها در پرورش حيوانات اهلي خلاصه نمي‌گردد، بلكه در اكولوژي نقش عمده‌اي ايفا مي‌كند.

n      گياهان يك‌ساله كاليفرنيا درطي دوره خشك سالي توليد استروژن‌هاي گياهي مي‌كنند هنگامي‌ كه بلدرچين از برگهاي گياهان تغذيه مي‌كند، تركيبات موجود در گياهان از توليد جوجه‌هايي كه با غذاي نا كافي مواجه خواهند شد جلوگيري مي‌كنند. كه هم به نفع بلدرچين است و هم به نفع  بقاء و بذر پاشي گياهان علفي در طي خشك‌سالي.!!!

+ نوشته شده توسط محسن در پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389 و ساعت 16:46 |

درس

موضوع

بودجه بندي

85

84

83

82

زيست پيش دانشگاهي

پروتئين سازي

1

1

2

2

تكنولوژي زيستي

0

0

1

0

پيدايش حيات

0

0

1

1

تغيير گونه ها

0

1

0

0

ژنتيك جمعيت

4

3

1

2

پويايي جمعيت

0

0

1

0

رفتار شناسي

0

1

0

0

شارش انرژي

1

3

4

4

ميكروب و ويروس

3

2

4

2

آغازيان

2

6

3

0

قارچها

3

2

2

3

زيست سال سوم

ايمني

3

0

1

1

اعصاب

2

1

3

1

حواس

3

2

0

2

هورمونها

1

2

4

2

ماده ي وراثتي

0

0

0

0

چرخه سلولي و ميتوز

0

2

1

1

ميوز و توليد مثل

2

1

1

0

ژنتيك و خاستگاه آن

5

3

4

6

رشد و نمو در گياهان

1

2

1

2

توليد مثل گياهان

2

2

3

4

توليد مثل جانوران

1

2

0

2

زيست سال دوم

 

رده بندي جانوران

0

0

0

0

مولكولهاي زيستي

0

0

2

0

سفري به درون سلول

2

2

0

2

سازمان بندي سلولها

2

2

1

2

گوارش و گردش مواد

5

3

4

5

تبادل گازها

2

3

2

1

دفع مواد زائد

2

1

1

1

حركت

3

3

3

4

+ نوشته شده توسط محسن در پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389 و ساعت 16:44 |

فيزيولوژي خواب

همه ما از حالات متعدد فعالیت مغز شامل خواب و بیداری، تهییج و حتی درجات مختلف روحیه از قبیل نشاط ، افسردگی و ترس آگاه هستیم. تمام این حالات از نیروهای فعال کننده یا مهارکننده مختلف ناشی می شوند که معمولا در داخل خود مغز تولید می شوند.

خواب بعنوان یک حالت ناخودآگاهی تعریف می شود که با تحریکات حسی مناسب بتوان آن را به بیداری تبدیل کرد. خواب را باید از اغماء تمیز داد که یک حالت نا خودآگاهی است که شخص را نمی توان از آن بیدار کرد. باید دانست که خواب از دو مرحله خواب عمیق و خواب REM تشکیل شده است که بطور یک در میان نسبت به یکدیگر در طی شب حاصل می شوند.

خواب عمیق:
این خواب بسیار استراحت بخش بوده و با کاهش تنوس رگهای خونی محیطی و کاهش بسیاری از اعمال نباتی دیگر بدن همراه است. بطوریکه فشار خون، تعداد ضربان قلب و متابولیسم پایه به میزان 20 تا 30 درصد کاهش پیدا می کند. به این نوع خواب ، خواب با امواج آهسته نیز گویند چون منحنی امواج مغزی در این حالت بسیار آهسته می باشد.

خواب REM :
در يك خواب شبانه طبیعی دوره های خواب REM به مدت 5 تا 30 دقیقه بطور متوسط هر 90 دقیقه یک بار ظاهر می شود و اولین دوره آن 80 تا 100 دقیقه بعد از بخواب رفتن شخص بوجود می آید. هنگامی که شخص بسیار خسته است مدت هر دوره خواب REM بسیار کوتاه بوده و حتی ممکن است وجود نداشته باشد. از طرف دیگر بتدریج که شخص استراحت می کند مدت دوره های خواب REM به مقدار زیاد افزایش می یابد. خواب REM دارای چند ویژگی است:

  • معمولا با رویا همراه است.

  • ضربان قلب و تنفس نامنظم می شود.

  • بیدار کردن شخص نسبت به خواب آهسته مشکلتر است . با این وجود انسان معمولا در هنگام صبح در جریان خواب REM از خواب بیدار می شود.

  • با وجود تنوس عضلانی در سراسر بدن ، معدودی حرکات عضلانی نامنظم به ویژه حرکات سریع چشم Rapid eye movement ایجاد می شود. به همین دلیل به آن خواب REM گویند.

  • مغز در جریان این نوع خواب بسیار فعال است و متابولیسم مغز ممکن است تا 20 درصد افزایش یابد. بطوریکه امواج مغزی شبیه حالت بیداری است و این یک مسئله متناقض است که با وجود فعالیت بارز مغز ، فرد کماکان در خواب بسر می برد.

تئوری خواب:
قطع عرضی تنه مغز در ناحیه وسط پل مغزی سبب می شود که فرد هیچگاه به خواب نرود. بعبارت دیگر بنظر می رسد که مرکز یا مراکزی در زیر ناحیه پل مغزی وجود دارند که با مهار کردن سایر قسمتهای مغز بطور فعال موجب خواب می شوند. این تئوری موسوم به تئوری فعال برای خواب است. تحریک نواحی از تنه مغز مانند هسته های سجافی (Raphe) )، بخش Rostral هیپوتالاموس در ناحیه فوق کیاسمایی می تواند خوابی شبیه خواب طبیعی ایجاد نماید. مشاهدات نشان می دهد که نورون های موجود در هسته Raphe سروتونرژیک هستند بعبارت دیگر در پایانه عصبی این نورونها میانجی عصبی سروتونین ترشح می شود که با تولید خواب ارتباط دارد. بطوریکه اگر دارو های بلوکه کننده سروتونین ( مثل رزرپین) را به یک حیوان آزمایشگاهی بدهیم مشاهده خواهیم کرد که حیوان برای چند روزی نمی تواند بخوابد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که هنگامیکه مراکز خواب فعال نیستند هسته های مشبکی مزانسفالی و پل مغزی در اثر فعالیت تحریکی و خودبخودی ، قشر مغز و سیستم عصبی محیطی را فعال نگه می دارند. و هر دوی اینها سیگنالهای فیدبکی مثبت را مجددا به همان هسته های مشبکی فرستاده و آنها را بازهم بیشتر فعال می کنند. بدین ترتیب همینکه حالت بیداری شروع شد بعلت وجود فیدبک های مثبت سیتم عصبی تمایل به ادمه هشیاری دارد.

اما پس از آنکه مغز برای چندین ساعت بحالت فعال باقی ماند حتی نورونهای موجود در داخل سیستم فعال کننده هسته های مشبک ظاهرا خسته خواهند شد و از طرفی عوامل دیگری مراکز خواب را فعال می کنند. در نتیجه دوره فیدبکی مثبت بین هسته های مشبکی مزانسفالی و قشر مغز ، و همچنین دوره فیدبکی مثبت بین بین این هسته ها و سیستم عصبی محیطی مسدود می شوند و اثرات مهاری مراکز خواب رشته کار را بدست می گیرند و منجر به عبور سریع از حالت بیداری به حالت خواب می گردند.
اثرات فیزیولوژیک خواب:
خواب دارای دو نوع اثر مهم فیزیولوژیک بر روی سیستم عصبی و سایر بخش های بدن می باشد. بنظر می رسد اثر اول مهمتر باشد زیرا شخصی که نخاعش در گردن قطع شده هیچگونه اثرات فیزیولوژیکی که قابل انتساب به دوره بیداری و خواب باشد در قسمتی از بدن که در زیر محل قطع قرار گرفته نشان نمی دهد. این فقدان خواب و بیداری موجب بروز هیچگونه آسیب قابل توجه ای در اندام های بدن نمی گردد.
بیداری طولانی اغلب همراه با اختلال پیشرونده اعمال روانی بوده و گاهی حتی موجب فعالیت های رفتاری غیر طبیعی سیستم عصبی می شود. همه ما با کندی جریان فکر پس از یک بیداری طولانی آشنا هستیم . علاوه بر آن شخص می تواند پس از بیداری اجباری بمدت طولانی ، بشدت تحریک پذیر شده و یا حتی دچار اختلالات روانی یا پسیکوز Psychosis)) شود.

نكته هاي جالب  :
-
هر فرد بطور متوسط يک سوم عمر خود را در خواب می‌‌گذراند.
-
بى‌خوابى سريعتر از بى‌غذايى موجب مرگ آدمى می‌‌شود.

+ نوشته شده توسط محسن در پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389 و ساعت 16:42 |


Powered By
BLOGFA.COM