صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر را مشخص کنید .

1- انتقال دهنده ی عصبی در سلول های ماهیچه ای گلوتامات نام دارد .

2- اعصاب سمپاتیک ، فعالیت معده ، روده و قلب را افزایش می دهند .

3- انتقال دهنده های عصبی ، پیک هایی هستند که عمل تند و عمر طولانی دارند .

3- عصب نخاعی ، دارای تارهای حسی و حرکتی است .

4- عملکرد نیکوتین در مغز شبیه به استیل کولین است .

5- بیماری MS نوعی نقص ایمنی اکتسابی است .

6- نیکوتین قادر به اتصال به گیرنده های استیل کولینی سطح سلول گیرنده نیست .

7- انتقال دهنده های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی ، همواره سبب فعال شدن نورون پس سیناپسی می شوند .

8- در گره های رانویه ی میلین تار عصبی ضخامت کمتاری دارد .

9- در مخ حجم ماده ی خاکستری بیشتر از ماده ی سفید است .

10- همه ی مواد روان گردان ، باعث وابستگی جسمی و روانی می شوند .

11- در بیماری MS ، جسم سلولی نورون ها آسیب می بیند .

12- در حالت استراحت ، نفوذپذیری غشای سلول های عصبی نسبت به پتاسیم ، بسیار کمتر از سدیم است .

13--درمحل سیناپس نورون حرکتی با ماهیچه ی حلقوی جلوی ران ( انعکاس زردپی زانو ) استیل کولین ترشح می شود .

14- لرزش عضلات از علائم MS نیست .

15- نورون های رابط به طور کامل در ماده ی خاکستری نخاع قرار دارند .

جاهای خالی جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید .

1- بخش هایی از رشته ی عصبی که فاقد غلاف است ، ....................... نام دارد .

2- انتقال دهنده های اصلی در ماهیچه های آدمی .................... می باشد و سرکوب پیام های درد توسط انتقال دهنده هایی به نام ......................   صورت می گیرد .

3-  بخش مرکزی نخاع شامل ماده ی ................ است که ................. نورون ها را در بر می گیرد .

4- چند روز قبل از اجرای آزمایش، مغز گوسفند را در محلول .............یا مدت کوتاهی در................قرار می دهند .

5- محلی را یک نورون با سلول دیگر ارتباط برقرار می کند ، ................. می نامند .

6- در وسط نیمکره های مخچه ، بخشی به نام .................  دیده می شود .

7- به دنبال باز شدن کانالهای دریچه دارسدیمی-پتاسیمی،درون سلول نسبت به مایع میان بافتی .............می شود.

8- هنگامی که انکفالین ها به نورون های ................ می پیوندند ، از انتقال پیام به .............. جلوگیری می کنند .

9- در تشریح مغز ، بعد از دیدن رابط بین دو نیمکره به نام ................ برش کم عمقی ایجاد می کنیم تا رابط دیگر یعنی ................. را ببنیم . 

10- در تشریح مغز گوساله ، ............... در بخش جلویی مخچه قرار می گیرد .

 

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

1-چرا در حالت استراحت نرون ، داخل سلول در مقايسه با خارج سلول منفي تر است؟

2-اگر به مخچه صدمه وارد شودفرد دچار چه مشكلاتي مي شود؟

3- موادي را كه از سد خوني-مغزي عبور مي كنند ، نام ببريد

4- الف-  انعكاس را تعريف كنيد؟

    ب- سخت شامه از كدام بافت تشكيل شده است؟

    ج-بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي از دو دستگاه تشكيل شده است، آنها را نام ببريد؟

5- فضاي سيناپسي را تعريف كنيد؟

6- انعكاس چيست وچه اهميتي براي موجود زنده دارد؟

7-  ساختمان دستگاه عصبي در پلاناريا را بنويسيد.

8- در انعكاس زردپي زير زانو ،نتيجه تحريك نرون حسي و وارد شدن پيام عصبي به نخاع را توضيح دهيد.

9- الف- انعكاس را تعريف كنيد.

    ب- سخت شامه از كدام بافت تشكيل شده است؟

     ج- بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي ، از دو دستگاه تشكيل شده است، آنها را نام ببريد.

10- الف- پتانسيل عمل را در نرون تعريف كنيد.

11-به طور معمول غلظت يون هاي سديم و پتاسيم در داخل و خارج نرون چگونه است

12- مركز عصبي تنظيم هر يك از موارد زير، در كدام بخش مغز قرار دارد. الف- ضربان قلب        ب- گرسنگي

13- چه عاملي باعث شده است تا سد خوني- مغزي در دستگاه عصبي پستانداران بوجود آيد.و وجود آن چه اهميتي دارد ؟

14- هريك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟  الف- اعصاب حركتي                 ب- جسم پينه اي

15- نقش هر يك از نيمكره هاي راست و چپ مخ را بنويسيد.

16- چرا لوب هاي بويايي  ماهي ، در مقايسه با لوبهاي بويايي مغز انسان  بزرگتر است؟

17- چهار بخش مغز را كه در هنگام تشريح ، در سطح شكمي مغز مشاهده مي شوند را نام ببريد؟

18- الف-  نورون پس سيناپسي را توضيح دهيد؟

      ب- انتقال پيام عصبي از نرون پيش سيناپس به نرون  پس سيناپس از چه طريق صورت مي گيرد؟

19- اجزاء بخش پاييني ساقه مغز را نام ببريد.

20- نقش مخچه چيست؟

21- پتانسيل عمل را در نرون تعريف كنيد ؟

 22- براي هر يك از فعاليت هاي آگاهانه و غير ارادي دستگاه عصبي  پيكري يك نمونه مثال بزنيد؟

23- به پرسش هاي زير پاسخ دهيد؟

   الف- نيكوتين در مغز مشابه كدام انتقال دهنده ی عصبي عمل مي كند؟

    ب-جسم پينه اي چيست؟

    ج- اعصاب پارا سمپاتيك چه اثري بر فشار خون دارند؟

    د- اعصاب سمپاتيك چه اثري بر تعداد تنفس دارند؟

24- در انعكاس زردپي زير زانو وظيفه ی نرون رابط چيست؟

25- مواد مخدر عملكردي مشابه كدام انتقال دهنده ی عصبي دارندوچگونه از انتقال پيام هاي درد به مغز جلوگيري مي كنند؟

26- اثر عصب پاراسمپاتيك را بر فشار خون و فعاليت هاي گوارشي بنويسيد؟

27- دستگاه عصبي مركزي پلاناريا (از كرم هاي پهن)شامل چيست؟

28- نورون ها چه اعمالي انجام مي دهند؟

29- اعصاب سمپاتيك چه اثري بر تعداد تنفس دارد؟

30- ميلين در نرون هاي ميلين دار چه نقشي دارد؟

31- از وظايف دستگاه عصبي  ، پاسخ حركتي را توضيح دهيد؟

32- الف- نيكوتين در مغز مشابه كدام انتقال دهنده ی عصبي عمل مي كند؟

     ب- جسم پينه اي چيست؟

     ج- اعصاب پارا سمپاتيك چه اثري بر فشار خون دارند؟

     د- اعصاب سمپاتيك چه اثري بر تعداد تنفس دارند؟

34- یک نقش برای هر یک از بخش های زیر بنویسید . نخاع      مخچه     تالاموس          لیمبیک

35- در تشریح مغز گوساله، وقتی مخچه را از محل کرمینه برش می دهیم ، کدام بطن و به چه شکل پدیدار می شود ؟

36- پتانسیل عمل در دو مرحله صورت می گیرد ؛ هر مرحله را مشخص کنید . ضمنا ٌ در هر مرحله کدام کانال های دریچه دار سدیمی – پتاسیمی باز است ؟

37- نرون حسی و حرکتی را به طور کامل در برش عرضی نخاع نشان دهید .

38- در انعکاس زردپی زیر زانو ، نتیجه ی تحریک نورون حسی و وارد شدن پیام عصبی به نخاع را توضیح دهید .

39- چگونگی اعتیاد به نیکوتین سیگار را بنویسید .

40- نحوه ی تدثیر نیکوتین بر مغز چیست ؟

41- الف) پتانسیل عمل چیست ؟

       ب) علت بالا رفتن و پایین رفتن منحنی پتانسیل غشا ، هنگام ایجاد پتانسیل عمل را بنویسید .

42- علت بالا بودن غلظت سدیم در خارج غشای در حال استراحت چیست ؟

43- یک نقش برای هر یک از بخش های زیر بنویسید : نخاع          مخچه             تالاموس           لیمبیک

44- بیشترین فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم در چه زمانی است ؟ چرا ؟

45- نورون حسی و حرکتی را به طور کامل در برش عرضی نخاع نشان دهید .

46- دو مورد از علائم بیماری MS را بنویسید .

47- الف) مایع مغزی – نخاعی در چه بخشی از پرده ی مننژ جای گرفته است .

      ب) دستگاه عصبی مرکزی ، به وسیله ی چند جفت عصب ، به اندام های بدن مربوط است ؟

      ج) مرکز یادگیری حرکات لازم برای تنظیم حالت بدن کجاست ؟

       د) یک مورد از اعمال سلول های پشتیبان بافت عصبی را بنویسید .  

48- الف) پایین ترین بخش ساقه ی مغز کدام است ؟

       ب) بزرگترین لب مغز در آدمی کدام است ؟

       ج) رابط بین دو نیمکره ی مخپچه کدام است ؟

49- الف) کدام عمل بعد از پتانسیل عمل ، غلظت یون های سدیم و پتاسیم را در دو سمت غشا به حالت اولیه بر می گرداند ؟

     ب) برای اگزوسیتوز ناقلین شیمیایی از پایانه ی اکسونی وجود کدام یون ضروری است ؟

50-  مرکز کنترل کننده ی هر یک از اعمال زیر را مشخص کنید :

      تصحیح و یا تغییر حرکت بدن               تشنگی            خشم و پرخاشگری           تقویت پیام های حسی   

51- به موارد زیر پاسخ دهید :

      الف) جنس میلین چیست ؟

       ب) اهمیت وجود غلاف میلین در تار های عصبی چیست ؟

       ج) در فاصله ی بین دو گره ی رانویه ی متوالی چند سلول میلین ساز وجود دارد ؟

52- الف) علت کند بودن پیام های ارادی نسبت به انعکاس های نخاعی چیست ؟

       ب) محل قرار گرفتن مایع مغزی –نخاعی را بنویسید .

        ج) بیشتر قشر مخ وال به پردازش چه نوع اطلاعاتی اختصاص یافته است ؟

        د) نردبان عصبی در کدلم جاندار دیده می شود ؟

53- در رابطه با انعکاس زردپی زانو به پرسش های زیر پاسخ دهید :

      الف) در ماده ی خاکستری نخاع ، چند نوع سیناپس در ارتباط با این انعکاس وجود دارد ؟

       ب) کدام نورون ها فعال هستند و پتانسیل عمل در آن ها به وجود می آید ؟

54- برای هر مورد یک وظیفه بیان کنید :

      هیپوتالاموس                                   مخچه                                انکفالین ها

55- پتانسیل آرامش را به طور خلاصه تعریف کنید .

56- چه عاملی باعث می می شود تال تعادل یون های سدیم و پتاسیم پس از چتانسیل عمل به حالت اولیه ی خود باز گردد ؟

57- علت تغییر در اختلاف پتانسیل ، از 65 – به 40 + در هنگام پتانسیل عمل چیست ؟

58- عصب چیست ؟ عصب مختلط یعنی چه ؟

59- مرکز هر یک از اعمال زیر کجاست ؟

      مرکز اصلی تنظیم دمای بدن                     احساس رضایت                         تنظیم حالت بدن و تعادل

60- سیستم عصبی نردبانی در چه موجوداتی دیده می شود ؟

61- محل قرار گرفتن جسم سلولی نورون های حرکتی در مسیر انعکاس زردپی زانو کجاست ؟

62- محل گیرنده های مکانیکی حساس به فشار خون در کجاست ؟

63- موادی که عملکرد دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهن ، چه نام دارند ؟مثال بزنید .

64- کدام بخش از مراکز سیستم عصبی مرکزی در پردازش اطلاعات حسی نقش مؤثر دارد ؟

65- تنظیم انقباض ماهیچه های قلبی و صاف و تنظیم کار غدد ، به عهده ی کدام نوع دستگاه عصبی است ؟

66- کدام بخش از سیستم عصبی در مواقع هیجان های روانی یا جسمی ، بدن را در حالت آماده باش نگه می دارد ؟

67- سد خونی – مغزی چگونه از مغز محافظت می کند ؟

68- محل گیرنده های دما در بدن و مرکز تنظیم دمای بدن کجاست ؟

70- بعد از پتانسیل عمل پمپ سدیم پتاسیم ، چه تغییری در پتانسیل غشا ایجاد می کند ؟

71- پردازش اطلاعات حسی و ادراک هر کدام ، در کدام مراکز عصبی صورت می گیرد ؟

72- الف)کدام لایه ی پرده ی مننژ ، بافت عصبی مغز را تغذیه می کند ؟

      ب) مویرگ های مغزی چه تفاوتی با مویرگ های سایر بافت ها دارند ؟اهمیت آن چیست ؟

       ج) پایین ترین بخش ساقه ی مغز چه نام دارد؟

74- در چه صورت چفته می شود که یک فرد معتاد به کشیدن سیگار شده است ؟

75- درتشریح مغز ، دو نیمکره ی مخچه و دو نیمکره ی مخ ، چگونه به یکدیگر متصل شده بودند ؟      

 

+ نوشته شده توسط محسن در چهارشنبه سوم آذر 1389 و ساعت 15:37 |


Powered By
BLOGFA.COM